KJØPER er ansvarlig for å inneha et fornuftig kunnskapsnivå på produkter som tilbys.

 

PRODUKTINFORMASJON / BILDER 
Alle data som finnes i Norsk Solariumservice AS
sitt produktinformasjonsmateriell samt  prislister kan bli endret/justert uten særskilt varsel.

Forandringer som har funnet sted på allerede bestilte varer, vil kundene bli underrettet om.
Det tas forbehold om feil i produktinformasjonen på web da dette kan endres fra produsent uten forvarsel. Norsk Solariumservice AS er da ikke erstatningsansvarlig i etterkant.

 

PRISER 
Alle priser og beløp er oppgitt eksklusiv mva, og
frakt.  Prisene vil bli endret dersom det er endringer i leverandørenes priser, endringer i valutakurser, tollsatser eller avgifter.

Intet pristilbud fra Norsk Solariumservice ASer gyldig for en periode på mer enn 14 dager, dersom ikke annet er avtalt.

BESTILLING 
Bestilling kan gjøres på vår Web-shop som er åpen 24 timer i døgnet - hele året.

 http://www.brunogblid.no/intranet/shop

Eller e-mail: [email protected]

Ved bestilling gjort i web shop utløses shoprabatt pålydende  2 %. Ordrer på kr. 200.000 eller mer ETTER rabatter, utløser en shoprabatt på 4%

 Bestillinger plassert innen kl. 10.00 på web shop, vil normalt bli effektuert samme dag..  

Dersom leveringen vil bli vesentlig forsinket, underrettes kunden snarest mulig via mail.  Det er derfor et krav til kunden å se til at riktig e-mail adresse er gitt til Norsk Solariumservice AS ved bestilling.. Eventuelle endringer eller kanselleringer av ordre skal skje skriftlig og må godkjennes av Norsk Solariumservice AS.  Kostnader i forbindelse med endringer eller kanselleringer av ordre bæres av kunden. Vi forbeholder oss retten til å avvike og eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil (se nedenfor) får ikke tilbakevirkende kraft. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Norsk Solariumservice AS side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 10% av normal utsalgspris, kan Norsk Solariumservice AS  ensidig endre, slette eller avvise ordre.

Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende.

Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Miljøgebyr er inkludert i våre priser.

 

LEVERINGSTID / TRANSPORT OG RISIKOOVERGANG

Leveringstiden på ikke lagerførte varer varierer i forhold til etterspørsel og forhold hos leverandør og produsent. Varer på lager sendes omgående og leveringstiden tilsvarer transporttid.

Alle leveranser skjer via det/de faste transportører som Norsk Solariumservice AS har inngått avtale med.

Ønsker kunde annen transportør, skal kunden selv besørge henting.

Hvis ikke annet er skriftlig avtalt, går risiko over på kjøper når varene er overgitt til den fraktfører som skal forestå forsendelsen.

Skadet forsending MÅ anmerkes på fraktbrev ved levering. Informasjon om skadet forsending må foreligge avsender senest 4 timer etter varemottak. Om så ikke skjer vil ikke fraktselskap eller vi kunne gi noen kreditt/avslag grunnet dette.

 

BETALING 
Betalingsbetingelser er satt etter kundeforhold. Kredittavtale r må godkjennes før levering effektueres på kreditt.

Standard kredittid er netto pr. 15 dager. Ved for sen betaling belastes enhver tids gjeldende morarente pr. påbegynt måned. I tillegg påløper purregebyr med gebyr satt etter enhver tids sats.

Alle nye kunder må forskuddsbetale ordre før sending.

REKLAMASJON 
For alle kjøp med unntak av tilbudsvarer, gjelder 14 dagers angrerett.

Ved eventuell reklamasjon eller ønske om bytte av feilbestilte varer plikter kunden først å kontakte Norsk Solariumservice AS kundeservice på e-mail: [email protected] eller tlf: 48227000

Det understrekes at eventuelle utgifter til frakt o.a. i forbindelse med reklamasjon eller retur må dekkes av kunden. Reklamasjon over feil og mangler må fremsettes uten ugrunnet opphold.

 

SÆRSKILTE RETURBETINGELSER

Ved retur kan kunde returnere varene på rimeligste måte (ikke oppkrav) ubrukt og i originalemballasjen på en slik måte at varene ikke blir skadet på noen måte.

Ved retur tilbakebetales oppkravsbeløpet/evt. det forskuddsbetalte beløpet direkte til konto.

Kjøper betaler returporto. Uavhentede varer faktureres med de faktiske fraktkostnader.

 

MINSTEORDREGEBYR 
For alle bestillinger på mindre enn kr. 3.000,- eks mva. påberegnes et gebyr a kr 250,-.

 

SALGSPANT 
Norsk Solariumservice AS har salgspant i de solgte varer til sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av omkostninger og renter, jfr. pantelovens §§ 3-14 flg.

 

GARANTI 
Norsk Solariumservice AS garanterer varene mot fabrikasjonsfeil i 6 mnd. For nye soler gjelder det 6 mnd. fra installasjons dato (hg-skjema).

 

MANGLER 
Ved mangler ved de solgte varer som forelå på leveringstidspunktet og som ikke skyldes kjøperen eller forhold på hans side, har Norsk Solariumservice AS ubetinget rett til, for egen kostnad, å rette mangelen eller foreta omlevering. Etter levering skal kunden så snart det er mulig foreta en undersøkelse av de leverte varene.

Mangler må rapporteres skriftlig innen to - 2 - virkedager etter varemottak.

Når Norsk Solariumservice AS foretar retting eller omlevering kan ikke kjøperen gjøre ytterligere misligholdebeføyelser gjeldende.

 

PRODUKTANSVAR 
Hvis de solgte varer volder skade på ting og dette skyldes at det ikke byr den sikkerhet som bruker eller allmennhet med rimelighet kunne vente, er Norsk Solariumservice AS erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar i følge av lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar.
Andre følgeskader erstattes ikke.

 

FORCE MAJEUR 
Er Norsk Solariumservice AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Norsk Solariumservice AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

 

TVISTER OG LOVVALG 
Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Fjell byrett som verneting.